Stránku spravuje Aneta Tvarůžková

Psychické poruchy

Psychické poruchy

Tato stránka se věnuje méně známým,občas až raritním psychickým poruchám,za účelem vzdělání čtenářů.Doufáme,že se tyto poruchy dostanou do povědomí více lidí a zvýší se tím tolerance vůči nim.

Duševní poruchy (nebo také psychické poruchy, duševní nemoci, duševní choroby) představují skupinu onemocnění a poruch, které ovlivňují především lidské myšlení, prožívání nebo vztahy postiženého s jeho okolím. Důsledkem toho mají tyto poruchy dopad nejen na život samotného nemocného, ale i na jeho rodinu, blízké a celou společnost. Za duševní poruchy se označují jak stavy podmíněné vrozenými dispozicemi člověka, tak i stavy, u nichž se za rozhodující příčinu vzniku pokládá vliv prostředí a životních událostí postiženého. Otázka zdali jsou pro onemocnění duševní poruchou rozhodující vrozené dispozice, nebo vnější vlivy je předmětem mnoha diskusí a zkoumání. Současné pojetí vzniku duševní poruchy však tvrdí, že na vzniku duševních chorob se (podobně jako u jiných nemocí) podílejí tři faktory - biologické, psychologické a sociální. Tyto faktory se mnohdy vzájemně prolínají a bývá obtížné je odlišit. Základem léčby duševních poruch jsou léky, které ovlivňují biologickou stránku nemoci, nezbytná je však také celá řada psychosociálních intervencí (psychoterapie, sociální práce apod.). Těžkou formou určité duševní poruchy dnes trpí přibližně čtyři procenta populace.